รับมือกับอารมณ์โกรธ ไม่ให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต

อารมณ์โกรธนั้นจะมีความรุนแรงเมื่อรู้สึกไม่พอใจ  หงุดหงิด  ผิดหวังหรือเจ็บปวด  อารมณ์โกรธจะพบได้กับทุกคน  แม้แต่ดาราอนิเมะโป๊ก็มักจะไม่พอใจทีมงานบ่อยๆ และถ้าหากควบคุมไม่ได้ก็จะทำให้เกิดปัญหาหลาย ๆ ด้านไม่ว่าเป็นปัญหาการทำงาน  สุขภาพ  กับผู้คนรอบข้างและคุณภาพชีวิต มีปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่เป็นตัวกระตุ้นให้รู้สึกโกรธต่างกัน  เช่น